VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitá, preto máme presné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky

  spracovania a ochrany vašich osobných údajov.

  Kto je prevádzkovateľom vašich osobných údajov?

  LEADE s.r.o.

  Kuklovská 35

  Bratislava 841 04

  Slovensko

  1. apríla 2009, Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.57727/B

  IČO: 44624069

  DIČ: 2022809976

  IČ DPH: SK2022809976

  Kde uchovávame vaše údaje?

  Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, sa uchovávajú v Európskom hospodárskom priestore.

  Pre prenosy mimo EHP Leade použije Štandardné zmluvné doložky a štít na ochranu osobných údajov

  (Privacy Shield) ako zábezpeky pre krajiny bez náležitého rozhodnutia Európskej komisie.

  Kto má prístup k vašim údajom?

  Nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame vaše údaje na marketingové účely tretím stranám.

  Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú len na poskytnutie našich služieb pre vás. Nižšie v

  rámci každého konkrétneho procesu nájdete, aké kategórie tretích strán.

  Aký je právny základ na spracovanie?

  Pre každé konkrétne spracovanie osobných údajov, ktoré od vás zhromažďujeme, vás informujeme, či

  poskytnutie osobných údajov vyplýva zo zákona alebo sa požaduje na uzatvorenie zmluvy a či je povinné

  poskytnúť osobné údaje a o možných dôsledkoch, ak sa rozhodnete neposkytnúť svoje údaje.

  Aké máte práva?

  Právo na prístup:

  Máte právo kedykoľvek požiadať o informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Môžete sa

  skontaktovať s LEADE, a prostredníctvom emailu dostanete svoje osobné údaje.

  Právo na prenosnosť:

  Vždy, keď LEADE spracúva vaše osobné údaje pomocou automatických prostriedkov na základe vášho

  súhlasu alebo na základe dohody, máte právo dostať kópiu svojich údajov v štruktúrovanom, bežne

  používanom a strojovo čitateľom formáte, ktorý poskytneme vám alebo inej strane. Zahŕňa to len osobné

  údaje, ktoré ste nám poskytli.

  Právo na vymazanie:

  Máte právo na vymazanie akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúva LEADE, kedykoľvek okrem týchto

  situácií:

  *máte nevybavenú záležitosť so zákazníckym servisom,

  *máte otvorenú objednávku, ktoré ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná len jej časť,

  *máte nevyrovnaný dlh u LEADE bez ohľadu na spôsob platby,

  *ak existuje podozrenie, že ste v priebehu posledných štyroch rokov zneužili naše služby, alebo sa potvrdilo

  takéto podozrenie,

  *váš dlh bol v priebehu posledných troch rokov predaný tretej strane alebo v priebehu jedného roka v

  prípade zosnulých zákazníkov,

  *vaša žiadosť o úver bola zamietnutá v priebehu posledných troch mesiacov,

  *ak ste vykonali nejaký nákup, vaše osobné údaje v súvislosti s vašou transakciou uchovávame na základe

  účtovných predpisov.

  Vaše právo namietať voči spracovaniu na základe oprávneného záujmu:

  Máte právo namietať voči spracovaniu svojich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme

  LEADE. LEADE nebude pokračovať v spracúvaní osobných údajov s výnimkou prípadu, keď vieme

  preukázať oprávnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad vaším záujmom a právami, alebo z dôvodu

  právnych nárokov.

  Vaše právo namietať voči priamemu marketingu:

  Máte právo namietať voči priamemu marketingu vrátane profilovacej analýzy vykonanej na účely priameho

  Môžete sa rozhodnúť pre vylúčenie z priameho marketingu takto:

  * sledovaním pokynom v jednotlivých marketingových emailoch,

  * úpravou nastavení svojho účtu

  Právo na obmedzenie spracúvania:

  Máte právo požiadať, aby LEADE obmedzil/a/o spracovanie vašich osobných údajov za týchto okolností:

  *ak namietate voči spracovaniu založenému na oprávnenom záujme LEADE, LEADE obmedzí všetko

  spracovanie týchto údajov do overenia oprávneného záujmu.

  *ak vyhlásite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, LEADE musí obmedziť všetko spracovanie týchto údajov

  do overenia správnosti osobných údajov.

  *ak je spracovanie nezákonné, môžete odporovať vymazaniu osobných údajov a namiesto toho požadovať

  obmedzenie používania vašich osobných údajov.

  *ak LEADE už nepotrebuje osobné údaje, ale vyžaduje sa to na obhajobu právnych nárokov.

  Ako môžete uplatňovať svoje práva?

  Ochranu údajov berieme veľmi vážne, preto sme vyhradili personál zákazníckeho servisu, ktorý vybaví vaše

  požiadavky týkajúce sa vašich práv uvedených vyššie. Môžete sa s ním skontaktovať na info@rimo.sk

  Právo na podanie sťažnosti orgánu dohľadu:

  Ak sa domnievate, že LEADE spracúva vaše osobné údaje nesprávne, môžete sa s nami skontaktovať.

  Máte tiež právo podať sťažnosť orgánu dohľadu.

  Aktualizácie nášho Vyhlásenia o ochrane údajov:

  Možno bude potrebné aktualizovať naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Posledná verzia Vyhlásenia

  o ochrane osobných údajov je vždy dostupná na našej webovej stránke. Všetky podstatné zmeny Vyhlásenia

  o ochrane osobných údajov oznámime, napríklad účel používania osobných údajov, totožnosť

  prevádzkovateľa alebo vaše práva.