VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

  Kontakt 

  info@rimo.sk 

  +421 908 771 110

  Článok 1. Všeobecné ustanovenia

  Obchodné podmienky rimo.sk platia pre nákup v internetovom obchode www.rimo.sk. Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

   

  Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.rimo.sk je LEADE s.r.o., Kuklovská 35, 841 04 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 57727/B, IČO: 44 624 069, DIČ: 2022809976, IČ DPH: SK2022809976.

   

  V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami rimo.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami rimo.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník.

  Článok 2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy/Objednávka

  Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom záväzného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. Kupujúcemu zašleme potvrdzujúci e-mail, ktorým oznámime prijatie objednávky. Na tento e-mail budeme od kupujúceho očakávať odpoveď iba v prípade, ak budeme žiadať o spresnenie objednávky, alebo jej doplnenie.

  Objednávka musí obsahovať:

  • identifikačné údaje kupujúceho, t.j. pri fyzickej osobe meno, priezvisko a adresu kupujúceho, pri právnickej osobe názov a sídlo spoločnosti, IČO, IČ DPH,
  • jednoznačné určenie predmetu objednávky, resp. kód tovaru,
  • kontaktné údaje kupujúceho /telefón, email/,
  • určený spôsob platby,
  • presnú adresa dodania tovaru (napr.: bydlisko, sídlo kupujúceho).

   

  Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky prehlasuje, že sa pred jej odoslaním oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, s jeho reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.

  Potvrdenie objednávky, ktorú predávajúci zašle kupujúcemu elektronickou poštou, obsahuje:

  • identifikáciu predávajúceho,
  • identifikáciu kupujúceho,
  • číslo objednávky, číslo faktúry,
  • dátum a čas uskutočnenia objednávky,
  • názov tovaru, jeho objednané množstvo, jednotkovú cenu tovaru, celkovú cenu tovaru,
  • spôsob dopravy a platby za tovar, ktoré si kupujúci vybral,
  • cenu dopravy/doručenia (vrátane uvedenia typu),
  • celkovú cenu objednávky, ktorú kupujúci zaplatil/zaplatí,
  • informácie o dátume kedy bude tovar pripravený k odoslaniu.

  Článok 3. Odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí

  Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia.

   

  Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi písomne predávajúcemu na adresu prevádzky spoločnosti: LEADE s.r.o., Levická 7, 949 01 Nitra formou doporučenej poštovej zásielky, emailom alebo vyplnením formulára na vrátenie tovaru a reklamácie.

  V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný nepoškodený tovar doručiť na adresu prevádzky spoločnosti LEADE s.r.o., Levická 7, 949 01 Nitra na vlastné náklady v pôvodnom stave a v pôvodnom nepoškodenom obale, ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru. Tovar prosíme posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Naša spoločnosť nepreberá vrátený tovar prostredníctvom dobierkovej služby!

   

  V prípade, ak kupujúci vráti objednaný tovar neúplný, poškodený, znečistený, viditeľne použitý, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená kupujúcim za objednaný tovar.

   

  Kupujúci je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má predávajúci poukázať sumu za objednaný tovar. Predávajúci sa zaväzuje poukázať zaplatenú sumu, resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru, najneskôr do 15 dní od prevzatia tovaru.

   

  Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

   

  Článok 4. Záruka, zodpovednosť za vady, reklamácia

  Záruka: Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Záruka sa vzťahuje na chybné vyhotovenie švov, látky, suchého zipsu a zipsu. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, poškodenie spôsobené neprimeraným používaním, nešetrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením. Za bežné opotrebenie sa považuje aj mierna, postupná strata objemu náplne tovaru.

   

  Zodpovednosť za vady: Predajca zodpovedá za vady tovaru, ktorý má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. V prípade, ak tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.

  V prípade, ak sa jedná o:

  • vadu odstrániteľnú, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, resp. má právo na výmenu tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vždy vymeniť chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  • vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť (viď. článok 3). Záleží len na kupujúcom, či si uplatní právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (viď. článok 3). Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
  • vadu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.
  • vadu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb tovar riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť.

   

  Reklamácia: Reklamáciu je možné uplatniť poštou na adresu: LEADE s.r.o., Levická 7, 949 01 Nitra alebo vyplnením formulára na vrátenie tovaru a reklamácii. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, predložiť predávajúcemu:

  • originál dokladu o kúpe,
  • sprievodný list, v ktorom uvedie z akého dôvodu výrobok reklamuje,
  • kompletné údaje, vrátane emailu a telefónneho čísla, aby sme mohli kupujúceho informovať o priebehu reklamácie,
  • pre prípad uznania reklamácie uvedie či žiada výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (viď. článok 3), v prípade žiadosti o vrátenie peňazí uvedie číslo účtu, na ktorý má byť čiastka prevedená.

   

  Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch do 30 dní od začatia reklamačného konania. Predávajúci oznámi výsledok vybavenia reklamácie kupujúcemu v zákonnej lehote a to písomne (emailom, poštou). Kópiu reklamačného protokolu odošle predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá osobne pri prevzatí reklamovaného tovaru. Náklady na dopravu reklamovaného tovaru k predajcovi, budú kupujúcemu spätne uhradené (na vyžiadanie) v prípade uznania reklamácie.

  Článok 5. Ceny

  Všetky ceny tovaru, dopravy sú uvedené na našej stránke a sú konečné, vrátane DPH. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu týchto cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Doklad o kúpe tovaru, resp. daňový doklad a pokyny pre údržbu tovaru budú priložené v originálnom balení tovaru a doručené najneskôr spolu s tovarom.

  Článok 6. Platobné podmienky

  V našom internetovom obchode www.rimo.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

   

  Dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte pri prevzatí tovaru kuriérovi.

   

  Bankový prevod alebo vklad na účet (platba vopred) - po prijatí vašej objednávky vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že vás informujeme o termíne, kedy bola zásielka odoslaná.

   

  Platba na faktúru so splatnosťou - iba pre veľkoobchodných partnerov.

   

  PRIPRAVUJEME

  Platobné karty - po vytvorení objednávky ste presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde zadáte potrebné údaje. Pokiaľ je transakcia autorizovaná, platba prebehne okamžite. Podporujeme bezpečné platby.

  Článok 7. Dodacie podmienky

  Internetový obchod www.rimo.sk dodáva svoje tovary prostredníctvom kuriérskej spoločnosti. Doručenie zásielky je vždy nasledujúci pracovný deň od vyexpedovania zásielky. Vyexpedovanie zásielky závisí od vybraného spôsobu platby. V okamihu vyexpedovania zásielky sú vám na email doručené potrebné informácie, podľa ktorých si napríklad skontrolujete posledné miesto výskytu vášho balíka. Bežné hodiny doručenia sú v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod..

   

  Tovar je pri doprave bezpečne zabalený. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť zásielky a túto potvrdiť na prepravnom liste. V prípade akýchkoľvek pochybností odmietnite zásielku prevziať a ihneď nás informujte, aby sme sa dohodli na ďalšom postupe, prípadne odporúčame prevziať balík a ihneď ho otvoriť pred doručovateľom. Akékoľvek neskoršie reklamácie na fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.

   

  Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie zásielky spôsobené porušením týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcim, z titulu neovplyvniteľných skutočností v zmysle Občianskeho a Obchodného zákonníka alebo napríklad v prípade neprítomnosti kupujúceho na dohodnutej adrese dodania. V prípade, že kuriér nezastihne kupujúceho na dohodnutej adrese dodania, bude kupujúceho telefonicky kontaktovať na čísle, ktoré uviedol v objednávke a dohodne si s kupujúcim najvhodnejší termín dodania tovaru. Druhý aj tretí pokus o doručenie je zahrnutý v cene dopravy.

  Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru v prípade nesprávneho zadania kontaktných údajov zo strany kupujúceho (nesprávna adresa, telefónne číslo, spôsob platby atď.).

   

  Ak predávajúci nemôže vyexpedovať zásielku do 3 pracovných dní od prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie (viď. článok 2.), je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

  Článok 8. Sankcie

  V prípade, že kupujúci nezaplatí za tovar a tovar neprevezme, predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 20% ceny tovaru – predmetu kúpy. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške. Nárok predávajúceho na náhradu škody tým nie je dotknutý.

  Článok 9. Záverečné ustanovenia

  Obchodné podmienky platia od 1.12.2010.

  Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

  Prevádzkovateľ internetového obchodu uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

  Prevádzkovateľ internetového obchodu prehlasuje všetky osobné informácie odovzdané kupujúcim za dôverné a slúžia na naplnenie zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Nebudú poskytnuté tretím osobám. Výnimkou sú informácie potrebné pre prepravu tovaru (meno, priezvisko, adresa, telefón pre kontakt dopravcu s kupujúcim.)

   

  Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od zmluvy.

   

  VRÁTENIE/REKLAMÁCIA TOVARU

  Vďaka profesionálnemu prístupu a kvalite, ktorú ponúkame, rozširujeme našu ponuku o ďalšiu výhodu pre vás a tou je služba "rimo cestuje vždy ZDARMA". Nekupujte mačku vo vreci. Vyskúšajte si svoj Rimo vak v pohodlí domova a následne sa na základe osobnej skúsenosti rozhodnite. Súčasťou každého nami zaslaného balíka s rimo tovarom je aj spätná doprava zadarmo. Tento benefit je možné využiť aj pri posielaní prípadnej reklamácie.

  Vrátenie tovaru je celkom jednoduché. Vyplňte a odošlite elektronický FORMULÁR. Tým nám dáte avízo o prichádzajúcom balíku a dôvode jeho vrátenia. Následne balík pošlite na naše náklady späť. Vo všetkých prípadoch poprosíme o priloženie dokladu o kúpe a to buď formou prílohy, ktorá je súčasťou formulára alebo kópiu dokladu pošlite s rimmoo tovarom v balíku. V prípade reklamácie, alebo ak vraciate tovar do 14 dní, nezabudnite prosím uviesť číslo účtu. Výhoda spiatočnej dopravy zdarma je použiteľná len jeden krát.

   

  Rýchla výmena Rimo vaku.

  V prípade, že ste si váš nový rimo výrobok zamilovali, ale nevyhovuje vám napríklad farba, využite možnosť výmeny tovaru do 5 dní.

   

  Vrátenie tovaru do 14 dní.

  Rimo tovar nám môžete bez udania dôvodu vrátiť a môžete tak urobiť do 14 dní od jeho prevzatia.

   

  Reklamácia tovaru.

  Reklamácie vybavujeme podľa platného reklamačného poriadku spoločnosti  hneď alebo v zložitejších prípadoch do 30 dní od začatia reklamačného konania. Viac info v obchodných podmienkach.

   

  Kvalita vášho Rimo vaku.

  Ak si myslíte, že váš tovar je chybný, poškodený alebo nezodpovedá popisu na našich webových stránkach, prosím vyplňte náš formulár a odošlite nám ho. Prípadne nás kontaktujte na +421 918 888 996 

   

  Vrátenie peňazí za objednávku - vrátenie do 14-tich dní.

  Peniaze za tovar Vám obratom pošleme na vami uvedený účet  ihneď po doručení vráteného tovaru k nám.

  Vrátenie peňazí za objednávku – reklamácia.

  Pokiaľ bude reklamácia uznaná a spôsob, akým bude doriešená je vrátenie peňazí, tie Vám budú zaslané ihneď po ukončení reklamačného konania na vami uvedený účet.

   

  Vrátenie/Reklamácia tovaru

  Meno

  Priezvisko

  Adresa

  E-Mail

  Telefón

  Číslo objednávky

  Prosím, vložte číslo bankového účtu

  Druh tovaru

  Dôvod vrátenia tovaru:

  Reklamácia

  Vrátenie tovaru do 14 dní

  Vrátenie tovaru do 5 dní

  Vybrať súbor

  Odoslať

  Reklamácie budú posúdené spoločnosťou LEADE s.r.o. a vybavené v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa číslo 250/2007 Zb. v súlade s reklamačným poriadkom spoločnosti.

  Kupujeme rimo vaky

  Obyčajný

  sedací vak

  Vyrábame na Slovensku              

  Garancia 3 ročnej záruky             

  Možnosť zdarma vrátiť do 14 dní            

  Všetok tovar máme skladom                   

  Dodanie zdarma do 48 hodín                  

  Unikátny moderný dizajn              

  Držia tvar ako kreslo                      

  Luxusné poťahové látky               

  Vodeodolné látky do exteriéru                 

  Vysoká odolnosť - dvojitý šev                  

  Jednoduché čistenie, ľahká manipulácia                      

  Bezpečné a zdravé sedenie                    

  Náhradné poťahy za skvelé ceny           

  Široký výber taburetiek k vakom             

  Vhodné aj pre domácich miláčikov

   

  Čítať ďalej

   

  • Aký rimovak si mám vybrať?Predovšetkým podľa vlastného výberu, farebnej kombinácie v mieste kam chcete sedací vak umiestniť. Samozrejme rozhodujúce sú aj emócie. V ponuke sú sedacie vaky rôznych farieb, tvarov, určené do INTERIÉRU alebo do exteriéru, stačí si len vybrať.
  • Majú rimovaky samostatný vnútorný obal na polystyrén?Výbornou vlastnosťou sedacích vakov je ich schopnosť vytvarovania sa prostredníctvom polystyrénových guľôčok do takého spôsobu sedenia. Polystyrén vám doslova obklopí chrbát, kedy sa zmôžete už len na jediné – hlboký výdych. Pri jemnejších látkach môžeme použiť vnútorný obal, resp. podšívku pri sedacích vakoch. Naopak pri sedacích vakoch s hrubšou látkou nepoužívame ani vnútorný obal a ani takéto rimovaky nepodšívame.
  • Sú výrobky rimo bezpečné?Už pri prvých krokoch značky rimo sme si jasne zadefinovali ciele, a jedným z nich bola práve bezpečnosť a zdravotná nezávadnosť výrobkov. Používame zdravotne nezávadný polystyrén, naše sedacie kreslá sú vybavené bezpečnostným bežcom/tiahlom zipsu. Otvorenie sedacieho vaku je jednoduché pre vás, ale nie pre vaše deti. O všetkom ste riadne informovaní na našich stránkach a samozrejme na etikete výrobku.
  • Aké rozmery majú sedacie vaky rimo?Všetky naše rimo výrobky majú uvedené rozmery v detaile ich konkrétnej stránky.
  • Kde si môžem výrobky rimo zakúpiť?V prípade, že čítate tieto riadky, ste pravdepodobne na našich stránkach. Tu je veľmi jednoduché prezrieť si ponúkané výrobky v jednotlivých kategóriách sedacích vakov a prejsť k objednaniu si vášho sedacieho vaku.
  • Z akých látok sú sedacie vaky rimo vyrobené?Máme radi eleganciu a štýl, preto sme naše rimovaky obliekli do jedinečných poťahových látok, ktoré farebne dotvoria váš priestor. Na dotyk príjemné a moderné podľa najnovších nábytkárskych trendov. Všetky látky spĺňajú vysokú odolnosť voči opotrebeniu. Zloženie použitých látok a podšívok je rôzne – bavlna, polyester, umelá koža, pravá koža, polypropylén alebo polyester.
  • Ako rýchlo mi bude moja objednávka dodaná?K preprave našich výrobkov rimo využívame kuriérsku službu, a preto vám váš tovar bude doručený do vlastných rúk na vami uvedenú adresu. Pre všetky tovary platí, že objednávky doručené do 12:00hod. budú vyexpedované z nášho skladu v deň doručenia objednávky (zaevidovanie objednávky je závislé na spôsobe platby) a do 24hod. vám budú doručené. V prípade, že Vašu objednávku obdržíme neskôr, bude vám objednávka doručená do 48 hodín. Dobierka: vaša objednávka bude zaevidovaná a tovar vám bude dodaný kuriérom v priebehu nasledujúcich dní. Bankový prevod alebo vklad na účet (platba vopred): bude vaša objednávka potvrdená a následne vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet. Po prijatí platby (budete informovaný o prijatí platby), bude vaša objednávka zaevidovaná. Tovar vám bude následne dodaný kuriérom v priebehu nasledujúcich dní. Platba na faktúru so splatnosťou: vám bude tovar dodaný podľa vopred dohodnutých podmienok. Platobné karty: vaša transakcia bude autorizovaná, platba prebehne okamžite. Následne budete informovaný o zaevidovaní vašej objednávky. Tovar vám bude následne dodaný kuriérom v priebehu nasledujúcich dní. AK objednaný tovar kvôli nepredvídaným okolnostiam na sklade nemáme, budeme vás kontaktovať. Ak vás kuriér nezastihne vždy platí: bude vás kontaktovať telefonicky na číslo, ktoré ste uviedli v objednávke a dohodne si najvhodnejší termín dodania tovaru. Druhý aj tretí pokus o doručenie kuriérom je zahrnutý v cene dopravy. Tovar je kuriérom bežne doručovaný v pracovných dňoch od 8:00 do 18:00 hod.
  • Čím sú naplnené rimovaky?Sedacie vaky rimo sú naplnené polystyrénovými guľôčkami bielymi ako sneh a ľahkými ako pierko. Nami používané polystyrénové guľôčky sú nehorľavé a zdravotne nezávadné. Náhradnú náplň rimo do sedacích vakov je možné zakúpiť vo viacerých objemových vyhotoveniach na Náhradná náplň.

  Ako sa rimovaky čistia?Pre naše sedacie vaky sme vybrali také látky, ktoré sa jednoducho čistia a sú priedušné. V zásade stačí použiť navlhčenú hubku alebo handričku a jemne prečistiť vyskytnutú škvrnu. Iba v ojedinelých prípadoch (škvrna od pera, ...) použite po navlhčení miesta k tomu určený saponát alebo mydlo.

  Ako môžem za tovar zaplatiť?Ponúkame vám viacero možností platby, a vy si vyberte taký spôsob, ktorý vám najviac vyhovuje. Na základe zvoleného spôsobu platby vám objednaný tovar doručíme (viac o doručení viď. „Ako rýchlo mi bude moja objednávka dodaná?) na vašu adresu.